Д А    С Е    У Ч И М   

И    З А Б А В Л Я В А М Е   

З А Е Д Н О